O financovaní

Neviete aký je rozdiel medzi úverom a leasingom, alebo čo je to operativny leasing? Tu sa to dozviete.

Úver

Účelový úver poskytnutý klientovi vozidla na základe uzatvorenej zmluvy o úvere. Poskytovateľ úveru Mobilize Financial Services prevádza finančné prostriedky priamo na účet predajcu.

O financování

 • Podnikateľ alebo firma, ktorá je platcom DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozidla (pri splnenníá zákonných podmienok).

 

 • Úver nie je zaťažený DPH z finančných služieb. 

 

 • Daňovo uznateľným nákladom pre klienta sú odpisy a výška úrokov.

 

 • Predmet financovania je zaradený v majetku klienta, ktorý ho odpisuje

Finančný leasing

Finančný prenájom, u ktorého vlastníctvo predmetu nájmu (vozidla) neprechádza automaticky na nájomcu po jeho skončení. Nájomca po skončení nájmu môže uplatniť opciu na odkup predmetu nájmu vo výške zostatkovej hodnoty (1,- EUR bez DPH).

O financování

 • Prenajímateľ kupuje od dodávateľa predmet financovania na základe kúpnej zmluvy a ďalej ho prenajíma nájomcovi na základe leasingovej zmluvy.

 

 • Predmet financovania je zaradený v majetku klienta, ktorý ho odpisuje.

 

 • Daňovo uznateľným nákladom pre nájomcu je poistné a úrok.

Operatívny Leasing

Operatívny leasing je prenájom, ktorého zmyslom je poskytovať služby a nie poskytovať investície.

O financování

 • Zmluva na operatívny leasing je uzatvorená na relatívne krátku dobu. Je obvykle kratšia ako doba životnosti a doba odpisovania predmetu nájmu podľa platných daňových predpisov.

 

 • Po skončení doby splatenia zostáva predmet nájmu v majetku leasingovej spoločnosti (pokiaľ nedôjde k inej dohode).

 

 • Celá splátka je daňovým nákladom.

 

 • Plynulé obnovovanie vozového parku podľa potrieb užívateľa.

 

 • Záruka 100% mobility počas celej doby prenájmu