Poistenie

Zoznámte sa s našou atraktívnou ponukou značkového poistenia, ktoré zabezpečí vaše vozidlo Dacia proti všetkým rizikám.

Poistenie

Dacia vám v spolupráci s Mobilize Financial Services prináša značkové poistenie Dacia, ktoré vám poskytne komplexné poistenie automobilu s nadštandardnými službami pri riešení náhodných životných udalostí. Poistenie možno uzavrieť spolu s financovaním aj pri hotovostnom predaji nového vozidla. Ponúkame dve varianty poistenia – štandardné a prémiové, ktoré zahŕňa aj poistenie finančnej straty a nulovú spoluúčasť pri oprave v autorizovanom servise.

Poistenie

Hlavné výhody poistenia Mobilize

 • Poistenie finančnej straty GAP

 

 • Minimalizácia vplyvu škodovej udalosti na klienta

 

 • Asistenčná služba pri vzniku poistnej udalosti

 

 • Úspora času pri riešení poistnej udalosti v autorizovanej sieti Domovského servisu (konkrétny dealer Dacia vybraný klientom pri podpise poistnej zmluvy)
Poistenie

Druhy poistenia

Druhy ponúkaného poistenia:

 

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP) 

 

 • Havarijné poistenie (KASKO) 

 

 • Poistenie schopnosti splácať (CPI) 

 

 • Poistenie finančnej straty (GAP)

 

Doplnkové poistenie:

 

 • Poistenie čelného skla 

 

 • Úrazové poistenie osôb 

 

 • Poistenie nákladov na prenájom náhradného vozidla 

 

 • Poistenie batožiny  

Poistenie vozidla financovaného prostredníctvom Mobilize Financial Services

Počas celého obdobie obdobia trvania leasingovej alebo úverovej zmluvy je povinnosťou klienta mať vozidlo poistené tak nielen v zmysle zákona (povinné zmluvné poistenie), ako ale aj mať uzatvorené aj havarijné poistenie.

 

Havarijné poistenie sa platí spolu so splátkami leasingu alebo úveru, kde vám garantujeme zvýhodnenú fixnú sadzbu poistného po celé obdobie financovania.

 

Poistenie v rámci Dacia Finance ponúkame v spolupráci s renomovanými poisťovňami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a, Generali Poisťovňa, a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s.

Poistenie pri hotovostnom predaji

Aj v prípade kúpy vozidla v hotovosti máte možnosť využiť všetky výhody nášho komplexného značkového poistenia (havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie). Konkrétnu ponuku vám predloží váš autorizovaný díler Dacia.


Poistenie Mobilize pri hotovostnom predaji ponúkame v spolupráci s poisťovne Allianz ‑ Slovenská poisťovňa, a.s. a UNIQA pojišťovna, a.s.

Poistenie

Poistenie schopnosti splácať (CPI)

Poistenie schopnosti splácať je produkt, ktorým si poistíte vašu schopnosť splácať leasingové alebo /úverové splátky aj v prípade neočakávaných udalostí majúcich vplyv na vašu finančnú situáciu. Poistenie kryje riziká: dlhodobá práceneschopnosť, úplná a trvalá invalidita, strata zamestnania, úmrtie.

Poistenie finančnej straty (GAP)

Poistenie Dacia vám vďaka produktom kombinujúcim havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP ponúka plnú poistnú ochranu, ktorá vás zbaví starostí pri riešení udalostí ako:

 

 • odcudzenie vozidla, 

 

 • totálna škoda v prípade havárie alebo zničenie vozidla živelnou udalosťou.

 

Toto poistenie vás chráni pred znížením poistného plnenia súvisiacim s poklesom hodnoty vozidla v čase, lebo kryje rozdiel medzi nadobúdacou cenou vozidla a aktuálne všeobecnou cenou v okamihu tesne pred vznikom poistnej udalosti. Vďaka tomu budete mať dostatok finančných prostriedkov na nákup nového automobilu, t. j. poistné plnenie vo výške 100 % nadobúdacej ceny vozidla v prvých 3 rokoch.

 

Poistenie finančnej straty GAP ponúkame ako doplnok k havarijnému poisteniu, ako aj - samostatný poistný produkt.

Slovníček pojmov

Nadobúdacia cena vozidla = cenníková cena nového motorového vozidla, vrátané vrátane DPH pred poskytnutím zliav a výbavy poskytnutej zdarma. Súčasne predstavuje max. sumu, ktorá bude vyplatená v prípade poistnej udalosti vozidla.

 

Všeobecná cena = predstavuje aktuálnu trhovú hodnotu vozidla zodpovedajúcu jeho veku a opotrebovaniu, za ktorú možno zaobstarať porovnatelné vozidlo.

 

Totálna škoda = ide o škodu, keď by náklady na opravu vozidla prevýšili trhovú cenu vozidla. Oprava sa v týchto prípadoch nevykonáva.

Ako funguje poistenie finančnej straty (GAP)

Minimálne tri roky od kúpy vozidla vám bude garantované, že v prípade odcudzenia celého vozidla, ak do 30 dní od ohlásenia polícii nedôjde k jeho nájdeniu, a v prípade škody, pri ktorej by náklady na opravu prevýšili všeobecnú cenu vozidla (totálna škoda) vám poisťovňa vyplatí rozdiel medzi nadobúdacou a všeobecnou cenou vozidla. Navyše je možné aj poistné krytie spoluúčasti z havarijného poistenia.

Poistenie

Ako postupovať pri dopravnej nehode

Bezprostredne po nehode:

 • Zastavte a zabezpečte miesto nehody rozsvietením varovných svetiel a následne aj výstražným trojuholníkom. 

 

 • Pri opustení vozidla majte na sebe oblečenú reflexnú vestu. 

 

 • Zistite, či došlo k zraneniu účastníkov dopravnej nehody, prípadne poskytnite prvú pomoc a privolajte záchranárov prostredníctvom tiesňovej linky 112. 

 

 • Skontrolujte, či z havarovaných vozidiel nevytekajú prevádzkové kvapaliny. 

 

 • Zdržte sa požívania alkoholu alebo medikamentov, pod ktorých vplyvom je zakázané viesť motorové vozidlo.

Políciu voláme vždy v prípade:

 • Zranenia či usmrtenia.

 

 • Vzniknutej vecnej škody na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku, ak zrejme prevyšuje 3 990 EUR.

 

 • Je poškodená alebo zničená pozemná komunikácia alebo jej príslušenstvo (značky, zvodidlá atď.).

 

 • Je poškodený alebo zničený majetok tretej nezúčastnenej osoby (zaparkované vozidlo, oplotenie atď.).

 

 • Jak nie ste schopní vlastnými silami uviesť komunikáciu do prevádzkyschopného stavu (vytečené prevádzkové kvapaliny, rozsypaný náklad a pod.).

 

 • Nespolupráca ostatných účastníkov/útek z miesta/nedokážete sa dohovoriť s cudzincami podozrenie o požití návykových látok ostatnými účastníkmi.
Poistenie

Za bezdôvodné privolanie polície na miesto nehody vám nehrozia sankcie.

Ignorujte na mieste nehody asistenčné služby, ktoré ste si sami neobjednali!

 

Volajte vždy na asistenčnú linku vašej poisťovne.

V prípade, že potrebujete v čomkoľvek poradiť, obráťte sa na klientskú linku vašej poisťovne. ak potrebujete zaistiť odtiahnutie vozidla, volajte asistenčnú spoločnosť vašej poisťovne.

 

Vašu poisťovňu nájdete na zelenej karte k vášmu vozidlu.
 

Pojištění

Správa o nehode

Všetky potrebné informácie súvisiace s účasťou na poistnej udalosti zaznamenajte do správy o nehode vrátane uvedenia vinníka nehody. Ak je medzi účastníkmi dopravnej nehody nezhoda o vinníkovi, vždy privolajte políciu. Nezabudnite, protokol musia podpísať obaja účastníci a je potrebné uviesť dátum.

 

Spolu so Správou o nehode zhotovte priamo na mieste fotografie zachytávajúce postavenie vozidiel v okamihu nárazu zo všetkých strán a uhlov a viditeľné poškodenia oboch zúčastnených vozidiel.

 

Prípadných svedkov udalosti požiadajte o kontakt a požiadajte ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.

 

Pri oprave vozidiel po poistných udalostiach sa s dôverou obráťte na servisy Dacia, kde sa o vás postarajú špecialisti na likvidáciu poistných udalostí. Naši pracovníci urobia všetko potrebné pre to, aby ste nemuseli riešiť poistnú udalosť s poisťovňou a mohli svoj drahocenný čas stráviť príjemnejším spôsobom.