Nariadenie o používanie chemikálií

Ochrana ľudského zdravia REACH

Nariadenie o používanie chemikálií

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), má za cieľ podporovať ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami súvisiacimi s chemickými látkami.
 
V súlade s našimi záväzkami jasne a prehľadne informujeme o látkach obsiahnutých vo výrobkoch pre upratovanie, údržbu a opravy vašich vozov.

 

 

 

Chcete získať informácie REACH týkajúce sa vášho vozidla?

Predpisy WLTP Dacia

Úvod k novým predpisom

WLTP a RDE

Čítať ich
Záväzky značky Dacia

Značka Dacia

Naše záväzky

Objaviť